Algemene Voorwaarden

Verplichtingen van Wassepoester Was service Westerveld
• Wanneer er sieraden of andere waardevolle spullen in of op het kledingstuk worden gevonden worden deze op het betreffende kledingstuk gefotografeerd en persoonlijk afgeleverd aan de cliënt bij het terugbrengen van de schone was. Wassepoester kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vermissing van achtergelaten voorwerpen of geld in de aangeboden was.
• Knopen, gespen, rubber belegsels, geplakte ceinturen , borduursels, stiksels, lusje, voeringen zomen, naden, samengestelde stoffen et cetera die door of tijdens het wassen, drogen, vouwen en of strijken van het wasgoed losraken of rafelen, worden niet door Wassepoester opnieuw aan het wasgoed bevestigd of hersteld.

Verplichtingen van de klant
• Textiel dient niet binnenstebuiten gekeerd of in elkaar gedraaid, aangeleverd te worden in de daarvoor bestemde wasbox welke beschikbaar is gesteld door Wassepoester. Bij ondeugdelijk gebruik en vernieling van de wasbox wordt 25 euro in rekening gebracht.
• Textiel wat niet eerder gewassen is dient men apart en voorzien van een vermelding te verpakken
• Dweilen, schoonmaakdoekjes enz. welke vervuild zijn met schoonmaakmiddelen dienen in verband met bescherming van de overige was ook apart te worden verpakt.
• Wasgoed aan te leveren dat voorzien is van een leesbaar was- en strijkvoorschrift, of waarvan tenminste het weefsel of de samenstelling bekend dient te zijn. Is dit niet het geval gaat het onbehandeld retour

Aansprakelijkheid
• Wassepoester aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden schade aan het wasgoed van welke aard dan ook, tenzij het ontstaan van de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld door Wassepoester.
• Aan Wassepoester kan in ieder geval nooit worden toegerekend verloren gegaan of beschadiging van wasgoed voor zover die beschadiging het gevolg is van : Bij de behandeling van betrokken wasgoed gebruikelijk optredende slijtage, krimp, slap worden van textiel, ontkleuring, verkleuring, doorlopen van kleuren of enige andere verandering.
• Schade ten gevolge gebruikte chemicaliën of niet-roestvaste metalen voorwerpen aan het artikel.
• Wassepoester is niet aansprakelijk voor schade ten gevolgen van het niet apart verpakken van vervuild wasgoed ( waaronder ook wasgoed met schoonmaakmiddelen, bleekmiddelen).
• Mocht Wassepoester aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan het wasgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de dagwaarde van het wasgoed. Onder dagwaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het wasgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak.
• In specifieke gevallen zal Wassepoester de klant verzoeken een eigen risicoverklaring te ondertekenen. Door ondertekening van deze verklaring geeft de klant aan door Wassepoester expliciet op de hoogte te zijn gebracht van de risico’s die het was en droogproces en eventueel het strijken met zich meebrengt op het aangeboden wasgoed en neemt de klant dit risico geheel voor eigen rekening. De eigen risicoverklaring wordt in tweevoud opgemaakt.

Klachten
• Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het wasgoed dient de klant direct na het aannemen van het wasgoed schriftelijk aan Wassepoester te melden docht uiterlijk binnen 48 uur. Alle meldingen na deze periode zullen niet door Wassepoester in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard.
Bij een klacht dient de klant op verzoek van Wassepoester het beschadigde artikel aan Wassepoester te tonen.
Indien wordt vastgesteld dat Wassepoester aansprakelijk is voor de schade aan het wasgoed, zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende wasgoed is gekocht. Als dit niet mogelijk is, staat het Wassepoester vrij om zelf de hoogte van de waarde van het wasgoed in te schatten. Indien mogelijk zal hierbij onderling overleg wenselijk zijn.

Betalingstermijn
Betaling dient per bank overgemaakt te worden na ontvangen van de factuur.
Bij gebreke van betaling binnen de termijn van 14 dagen komen alle kosten van incasso alsmede de wettelijke rente voor rekening van de klant.
Er bestaat een mogelijkheid om te pinnen.

 

 
Terug naar homepage: Klik hier